Vanzarea de masa lemnoasa pe picior foioase

R O M Â N I A
JUDETUL BACAU
UAT DOFTEANA
TEL / FAX:  0234/352001; 0234/352347
NR. ________/__________                                  
A N U N T   L O C A L   
privind licitatia publica deschisa cu preselectie, cu strigare,
având ca obiect vânzarea de masa lemnoasa pe picior  foioase

Consiliul local al comunei Dofteana, organizeaza licitatie publica deschisa cu preselectie, cu strigare având ca obiect vânzarea a 202 mc masa lemnoasa foioase(AN.N 161 mc, PL. T 3 mc, TE 1 mc, FR. 37mc) din parchetul Lunca Larga, partida 12026.                               

Licitatia publica are urmatoarele date tehnice:                                
OBIECTUL LICITATIEI îl constituie vânzarea a 202 mc masa lemnoasa rasinoase, formata din urmatoarele grupe de specii: anin negru 161 mc, plop tremurator 3 mc, tei 1 mc, frasin 37 mc. Vânzarea se va face prin licitatie publica deschisa cu preselectie, cu strigare, astfel cum este reglementata prin dispozitiile H.G. 85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier proprietate publica, catre agentii economici.                   
Masa lemnoasa este situata în parchetul Lunca Larga, partida nr. 12026.                                

PRETUL DE ÎNCEPERE AL LICITATIEI este de 9.819,58 lei, astfel cum rezulta din Actul de punere în valoare, treapta de licitare fiind de 491 lei.  

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI                                
Licitatia este deschisa agentilor economici atestati pentru activitatea de exploatare forestiera.               
Pentru participarea la licitatia din data de 20 iulie 2009, ora 1000, preselectia ofertantilor va avea loc în data de 15 iulie, ora 1000.Ofertantii vor depune pâna în data de 15 iulie 2009, ora 16, documentatia de preselectie, care va cuprinde:a) datele de identificare a operatorului economic: denumire, sediu, numar de înmatriculare în registrul comertului sau în registrul persoanelor juridice, codul fiscal, telefon, fax, e-mail;b) numarul de înregistrare al solicitarii de participare la preselectie din registrul de corespondenta al operatorului economic;c) numele conducatorului operatorului economic, semnatura si stampila acestuia;d) documentele de existenta legala a firmei si certificatul de bonitate financiara, atât pentru societatile de prelucrare a lemnului, cât si pentru cele de exploatare;e) atestatul de exploatare emis de comisia împuternicita în acest scop, numai pentru societatile de exploatare;f) cazierul tehnic de exploatare a masei lemnoase al operatorului economic, numai pentru societatile de exploatare;g) documente care atesta ca operatorul economic nu înregistreaza datorii la bugetul general consolidat;h) documente care atesta ca operatorul economic nu are datorii pentru masa lemnoasa achizitionata de la Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, pentru licitatiile organizate de aceasta.Ofertantii admisi pentru licitatie, în urma preselectiei, au obligatia sa achite anterior orei anuntate pentru începerea licitatiei taxa de participare la licitatie în valoare de 500 lei si a garantiei de 491 lei.Contravaloarea caietului de sarcini este de 20 lei.                               

INSTRUCTIUNI PRIVIND PROCEDURA, GENERALITATI.                
Conform legislatiei în vigoare, licitatia:
-  se va finaliza la data si ora programata, daca în termen legal s-au înscris minim 2 (doi) ofertanti eligibili;
-   se va oferi spre vânzare cantitatea de masa lemnoasa, prin strigari succesive, la intervale de timp care sa permita optiuni si supralicitari, pornind de la pretul oferit. În cazul în care nu este oferit nici pretul la care obiectul licitatiei a fost evaluat, vânzarea se va amâna la un alt termen, când se va face o noua publicatie locala.
Cantitatea de masa lemnoasa va fi vânduta la cel mai mare pret oferit.
Partida poate fi vizionata în baza unei solicitari adresate cu cel putin 15 zile înainte de data tinerii licitatiei.
Relatii suplimentare, zilnic între orele de program ale Primariei sau la telefon: 0234/352001.
Organizatorul licitatiei – Primaria comunei Dofteana.  


PRIMAR,                                                                                                     CONS. JURIDIC,                     
IOAN BUJOR                                                                                               TOMA BOURITA  


Întocmit,
inspector,
Mocanu Maria-Georgiana