Legislatie

Legislația privind organizarea și funcționarea instituției:

 

 1. Constituția României - link către portalul http://legislatie.just.ro
 2.  

 3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare - link către portalul http://legislatie.just.ro
 4.  

 5. Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională in administrația publică - link către portalul http://legislatie.just.ro
 6.  

 7. Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ - link către portalul http://legislatie.just.ro
 8.  

 9. Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 - link către portalul http://legislatie.just.ro
 10.  

 11. Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal - link către portalul http://legislatie.just.ro
 12.  

 13. Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală - link către portalul http://legislatie.just.ro
 14.  

 15. Legea nr. 287/2009, Codul Civil - link către portalul http://legislatie.just.ro
 16.  

 17. Legea nr. 134/2010, privind Codul de procedură civilă - link către portalul http://legislatie.just.ro
 18.  

 19. Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale - link către portalul http://legislatie.just.ro
 20.  

 21. Legea fondului funciar nr. 18/1991 - link către portalul http://legislatie.just.ro
 22.  

 23. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare - link către portalul http://legislatie.just.ro
 24.  

 25. Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - link către portalul http://legislatie.just.ro
 26.  

 27. Legea nr. 98/2016, a achiziţiilor publice - link către portalul http://legislatie.just.ro
 28.  

 29. O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor - link către portalul http://legislatie.just.ro
 30.  

 31. Legea nr. 53/2003, Codul Muncii - link către portalul http://legislatie.just.ro
 32.  

 33. Ordinul 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice - link către portalul http://legislatie.just.ro
 34.  

 35. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei - link către portalul http://legislatie.just.ro
 36.  

 37. Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali - link către portalul http://legislatie.just.ro