Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Atribuții Administrator Public

Persoană responsabilă: MERIȘAN  IONELA

Art.32. Administratorul Public este o funcţie cu statut special conform Legii 215/2001 din cadrul structurii organizatorice a primăriei şi se subordonează direct primarului. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dofteana. Rolul său rezultă din coordonarea de programe, proiecte şi activităţi menite să accelereze modernizarea administraţiei şi serviciilor publice, cu scopul de a creşte calitatea actului administrativ şi a serviciilor publice furnizate cetăţeanului.

Art.33. Atribuţiile Administratorului Public sunt următoarele:

 1. atragerea de fonduri extrabugetare in vederea atingerii obiectivelor propuse în strategia de dezvoltare a comunei;
 2. elaborarea de politici şi strategii noi în domeniul dezvoltării serviciilor publice comunitare de interes local sau a unor servicii din aparatul de specialitate al primarului;
 3. coordonarea aparatului de specialitate a primarului în lipsa primarului şi a viceprimarului;
 4. dezvoltarea de parteneriate cu unităţi administrativ-teritoriale din alte state;
 5. asigură consilierea primarului pe probleme specifice;
 6. reprezintă instituţia primarului în relaţia cu cetăţenii, cu administraţia centrală şi locală şi cu alte instituţii şi organizaţii în baza mandatului conferit de primar;
 7. pregăteşte materiale şi informări necesare emiterii unor acte administrative ale primarului;
 8. coordonează elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale primarului;
 9. asigură şi răspunde de întocmirea documentaţiilor în vederea atribuirii contractelor de concesiune, de achiziții publice, vânzare-cumpărare, comodat, închiriere, de prestări, dare în administrare, parteneriate publice-private, prin efectuarea lucrărilor specifice;
 10. întocmeşte regulamente proprii ale instituţiei în ceea ce priveşte concesionarea, închirierea şi finanţarea nerambursabilă;
 11. asigură interfaţa între administraţia publică locală şi sectorul privat;
 12. participă la promovarea satelor aparţinând comunei Dofteana;
 13. facilitează comunicarea între administraţia publică locală, ONG şi firme în vederea realizării de parteneriate;
 14. elaborarează planul de dezvoltare locală;
 15. susţine iniţiativele de dezvoltare locală
 16. este responsabil de crearea unor noi posibilităţi de investiţii;
 17. participa în grupul de lucru pentru elaborarea, implementarea şi dezvoltarea Sistemului de control managerial din cadrul primăriei;
 18. răspunde de întocmirea programelor anuale de achiziţii publice pe baza propunerilor făcute de către compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dofteana, în funcţie de gradul de prioritate;
 19. programarea, pregătirea, decontarea şi recepţia lucrărilor de investiţii, aferente lucrărilor tehnico-edilitare,
 20. întocmeşte documentaţia şi raportul de specialitate la proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Dofteana, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, concesiuni, închirieri, dare în administrare, comodat, asociere;
 21. răspunde de întocmirea formelor necesare, potrivit prevederilor legale pentru comandarea elaborării documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii;
 22. asigură direct sau prin intermediul proiectanţilor obţinerea avizelor şi acordurilor şi a altor documente necesare elaborării documentaţiei tehnico-economice, de la furnizorii de utilităţi;
 23. asigură verificarea proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
 24. asigură elaborarea documentelor tehnice necesare organizării licitaţiilor pentru proiectare şi execuţie, în conformitate cu prevederile legale şi le pune la dispoziţia organizatorului licitaţiei;
 25. verifică modul de întocmire şi decontare a situaţiilor de lucrări conform prevederilor din documentaţie, acte normative tehnico-economice, contracte şi a condiţiilor de finanţare cu încadrare în plafoanele de decontare şi respectarea termenelor contractuale;
 26. propune oprirea plăţilor, sau după caz, aplicarea de penalizări, în cazul când se constată abateri neconforme cu realitatea pentru bunurile aferente obiectivului de investitii;
 27. verifică şi semnează de primire facturile de decontare a situaţiilor de lucrări lunare realizate;
 28. verifică şi avizează documentele pentru eliberarea parţială sau totală a garanţiilor de bună execuţie alte reţineri pentru lucrări de proastă calitate, penalităţi de întârziere, daune, etc.;
 29. verifică lucrările din punct de vedere al încadrării în preţurile din ofertă, în vederea decontării;
 30. propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii de urmărire, evidenţa decontări, reglementare financiară şi conlucrare cu celelalte compartimente ale direcţiei;
 31. colaborează cu Compartimntul financiar- contabil, resurse umane la soluţionarea problemelor legate de decontarea lucrărilor şi transmiterea pe baza proceselor verbale de recepţie a valorii definitive a obiectivelor recepţionate;
 32. întocmeşte lista de propuneri, în condiţiile legii, cu componenta şi programul de funcţionare al comisiilor de recepţii;
 33. întocmeşte programe pentru recepţia finală a obiectivelor la expirarea perioadei de garanţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi convoacă comisiile de recepţie în acest sens, verifică modul de comportare al obiectivului în cursul perioadei de garanţie şi constată dacă au fost remediate de către constructor deficienţele semnalate la recepţia preliminară sau cele apărute în perioada de garanţie;
 34. difuzează în termen, procesele – verbale de recepţie la toţi factorii care au concurat la realizarea obiectivului recepţionat;
 35. primeşte şi rezolvă în termen, reclamaţiile şi sesizările – primite din partea cetăţenilor şi a beneficiarilor de dotaţie privind deficienţele apărute la obiectivele recepţionate preliminar în termenul de garanţie, cu respectarea prevederilor legale;
 36. arhivează, păstrează şi predă arhiva cu documentaţiile tehnico-economice;
 37. exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate sau altele care decurg din actele normative în vigoare sau ca urmare a dispoziţiei conducerii;
 38. îndeplineşte orice alte sarcini legale primite pe linie ierarhică.

Ultima actualizare: 12:45 | 24.07.2024

Sari la conținut